Na základě pověření soudem:

Exekuce se zahajuje na návrh. Návrh podává oprávněný (vlastník nároku přiznaného exekučním titulem – odkaz na exekuční titul) k soudnímu exekutorovi, kterého si vybere – seznam exekutorů – www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Tomuto exekutorovi je třeba doručit exekuční návrh – odkaz na vzory s listinami – odkaz na seznam příloh v požadovaném formátu – odkaz na přijímané dokumenty. Exekutor požádá  exekuční soud o pověření a po jeho pověření exekuci provádí některým ze způsobů stanovených v zákoně.

Exekuce na peněžité plnění se provádí  některým z těchto způsobů provedení exekuce samostatně, nebo i v souběhu:

– srážkami ze mzdy a jiných příjmů povinného

– přikázáním pohledávky povinného nebo manžela povinného

– prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

– postižením závodu

– správou nemovité věci

– pozastavením řidičského oprávnění u dlužného výživného  na nezletilé dítě nebo studenta do 26 let

U peněžitých pohledávek zajištěných zástavním právem lze exekuci provést pouze

– prodejem zastavených nemovitých věcí

– prodejem zastavených movitých věcí

byl-li v nalézacím řízení nařízen prodej těchto věcí.

Samostatně stojí institut zajištění vykonatelné pohledávky exekutorským zástavním právem.

Zřízení exekutorského zástavního práva (EZP)

Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh oprávněného. Jedná se o samostatné uzavřené řízení se svými specifiky oproti provádění exekuce, a to:

– v exekučním návrhu musí oprávněný uvést nemovité věc, u kterých chce zřídit exekutorské zástavní právo, a to jejich identifikací v souladu s právní úpravou a zápisem v katastru nemovitostí, není tedy oproti předchozí právní úpravě zřizováno toto zástavní právo bez návrhu

– k exekučnímu návrhu musí být doloženo vlastnictví nemovitých věcí povinným

Stručný exkurz do řízení o EZP  (§73a exekučního řádu):

– pořadí EZP k nemovité věci je rozhodující den, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení EZP, s vyjímkami a to bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí EZP pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení EZP podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí EZP rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu

– exekuční příkaz ke zřízení EZP je vydán po úhradě nákladů exekuce oprávněným.

– náklady jsou stanoveny příkazem k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje pouze oprávněnému

– oprávněný nemá právo na náhradu nákladů

– exekuce ke zřízení EZP je provedena právní mocí exekučního příkazu

– provedením exekuce EZP nezaniká

– po provedení exekuce je možno domáhat se zastavení exekuce zřízením EZP pouze návrhem na zastavení exekuce podaným k exekučnímu soudu

– EZP k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, se do katastru nemovitostí zapisuje na návrh oprávněného, který je doložen vydaným exekučním příkazem

Zřízení exekutorského zástavního práva oproti výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je flexibilnější a u vyšších zajišťovaných pohledávek i levnější (u pohledávek nad 110.000,- Kč), kdy u vymáhané povinnosti nad 20.000,- Kč do 40.000.000,- Kč se vybírá soudní poplatek ve výši 5% – viz položka 21 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., oproti minimální odměně a paušální náhradě hotových výdajů dle vyhl. č. 330/2001 Sb. (2.000,- Kč + 3.500,- Kč)

Exekuce na nepeněžitou pohledávku lze provést

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Na smluvním základě:

Činnost je vykonávána na základě smlouvy mezi exekutorem a osobou činnost požadující.

Sepis exekutorských zápisů:

– exekutorský zápis je veřejnou listinou – není-li prokázán opak skutečnosti ve veřejné listině uvedené se považují za pravdivé

– exekutor osvědčuje děje kterým byl přítomen a skutečnosti s kterými se seznámil (osvědčení skutkového děje) – například osvědčení splnění dluhu, předání věci, peněz, listin, stavu věci….

– jedná se o silný důkazní prostředek v soudních řízeních sloužící k zrychlení a zefektivnění průběhů sporů

– notářský zápis a exekutorský zápis je stejné právní hodnoty, ale s ohledem na flexibilitu exekutora je prostředkem dostupnějším

Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy

– exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje, typicky kupní cena při převodu nemovitých věcí

–  o přijetí věci do úschovy vydá exekutor písemné potvrzení

–  exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání, tj. uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ  vzniklé újmy.

Dobrovolné dražby

– předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité

– při realizaci dražby dobrovolné se přiměřeně použije ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu

– dražbu je možno konat na základě smlouvy s vlastníkem, či osobou oprávnou nakládat s draženým majetkem

– ten kdo nabude vlastnické právo v dražbě není oprávněn domáhat se vůči původnímu vlastníku odpovědnostních nároků, zejména náhrad a slev

Poskytování právní pomoci

– exekutor může poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

– – poskytování právní pomoci je především:zastupování účastníků v exekučním řízení (rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem)

— poskytování právní rady oprávněnému i povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností

— zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval).

Exekutor musí odmítnout provedení požadovaného úkonu pokud tento úkon odporuje právnímu předpisu, exekutor, jeho zaměstnanec nebo osoba jim blízká jsou zúčastněni na věci,ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá.

Oznámení o výhradě

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

Neúčinnosti právního jednání se lze dovolat:

– proti tomu, kdo s dlužníkem právně jednal, nebo

– kdo z právního jednání přímo nabyl prospěch,

– vůči jeho dědici nebo

– vůči tomu, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce

Vůči jinému právnímu nástupci se lze neúčinnosti dovolat jen tehdy, jestliže

– právnímu nástupci musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání,

– právní nástupce nabyl právo bezúplatně, anebo

– je právním nástupcem osoba blízká, ledaže jí v době, kdy právo po předchůdci nabyla, nemusely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání.

Význam:

– neběží lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání kterým je zkracováno uspokojení věřitele


O žádosti soudní exekutor sepíše za účasti věřitele protokol nebo věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti.

Zákonná úprava relativní neúčinnost (§ 589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno. Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba).

Vyhradí-li si věřitel dle § 593 občanského zákoníku dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím soudního exekutora oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat, pak věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka vykonatelnou nestane.

Sepis návrhu na povolení oddlužení

V souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon), soudní exekutor může fyzickým osobám sepsat k řešení jejich finanční situace insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení.

Mgr. Jaroslav Daněk, soudní exekutor, je zapsán v dobrovolné evidenci subjektů poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR – (evidence je k dispozici na webové adrese: https://vesta.justice.cz/).

Pro relevantní přípravu návrhu je třeba ze strany žadatele – dlužníka připravit podklady jejichž rozsah bude individálně určen při řešení každé konkrétní věci.

Při další činnosti je třeba aby  žadatel prokázal svoji  totožnost, toto se děje předložením  úředního průkazu, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná. Není-li exekutorovi totožnost prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.

Za provádění další činnosti náleží soudnímu exekutorovi odměna a náhrada hotových výdajů. Výše těchto nároků se řídí prováděcími právními předpisy a je odvislá od rozsahu požadované činnosti. Před uzavřením smluvy k další činnosti Vám bude provedena nezávazná kalkulace.

Exekuční titul:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Vzory listin:

– exekuční návrh – peněžité plnění

                            – nepeněžité plnění – vyklizení

                                                             – odstranění stavby

                                                            – splnění jiné povinnosti

                            – exekutorské zástavní právo

– plná moc

– sdělení doručovací adresy

– prohlášení třetí osoby o úhradě dluhu za povinného

Přijímané dokumenty:

Podání k soudnímu exekutorovi – návrh můžete doručit poštou, osobně do sídla úřadu, nebo v elektronické podobě do datové schránky exekutora či na podatelnu (viz kontakty). Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, jinak je nutné takové podání doplnit do 3 dnů v písemné podobě.

Z podání musí být patrno:

– kdo je činí

– komu je určeno

– které věci se týká

– co podání sleduje

– musí být datováno a podepsáno

K podání je třeba připojit listiny, kterých se v návrhu dovoláváte. Listiny je třeba připojit v originále nebo ověřené nebo elektronické kopii ve formátech pdf, txt, doc, docx, rtf, xls a xlsx.

K exekučnímu návrhu musí být přiložen exekuční titul.

GDPR – někam samostatně odkaz, aby byl a nebyl moc vidět

GDPR

Informace Pro ÚČastníky řízení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

Informace Pro ÚČastníky řízení o zpracování osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Mgr. Jaroslav Daněk, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 756 51 262 (dále jen „Správce“).


KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese danek@exekuceuno.cz, případně telefonicky na čísle +420 …..


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje účastníků exekučního řízení a jejich zástupců, jež jsou fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které Správce získal od Subjektu údajů, nebo které Správce získal jiným způsob než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.
Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci.


ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.


KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • Povinný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, státní občanství, obchodní firma, rodné číslo, datum narození, místo narození, rodinný stav, datum platnosti rodinného stavu, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, bývalé adresy trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, údaje o peněžitých pohledávkách, jiná majetková práva, údaje o plátci příjmu, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost, údaj o řidičském oprávnění Subjektu údajů, údaj o tom, zda je subjekt údajů ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detenci, údaj o existenci smlouvy o úpravě manželské majetkového režimu).

 • Manžel/ka povinného

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

 • Oprávněný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, obchodní forma, státní občanství rodné číslo, datum narození, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

 • Zástupci účastníků řízení

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, dodavatelé informačního systému, ostatní účastníci exekučního řízení, poskytovatelé poštovních služeb v rozsahu plnění povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řádnému výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy, tj. vždy minimálně po dobu trvání exekuce, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Podle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu (příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád) činí skartační lhůta:

 • u exekutorských zápisů 70 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán,
 • u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora nebo soudu, pokud jsou veřejnými listinami 50 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s dokumentem či listinou uložen do spisovny,
 • u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora 10 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s písemností uložen do spisovny


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.


ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ

 • Sdělení účastníků exekučního řízení a třetích osob. Sdělení státních orgánů.
 • Odpovědi na žádosti Správce o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Lustrace Subjektu údajů ve veřejných rejstřících, katastru nemovitostí, registru vozidel, plavebním rejstříku, leteckém rejstříku, centrální evidenci obyvatel, centrální evidenci exekucí, rejstříku seznamu listin o manželském majetkovém režimu, databázi ochranných známek platných v České republice.
 • Lustrace Subjektu údajů prostřednictvím internetu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
    Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování